Artikel 1 Definities

De termen zoals gehanteerd in deze algemene voorwaarden luiden als volgt:

 • Convez: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Convez Benelux B.V., gevestigd te Hengelo, kantoorhoudende te Lage Weide 2A, 7556 NA Hengelo, KvK: 66409209, tevens
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Convez opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.
 • Partijen: Convez en opdrachtgever
 • Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan Convez haar werkzaamheden en/of leveringen voor de opdrachtgever verricht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Convez en/of aan haar gelieerde ondernemingen, zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten en/of goederen te leveren voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Convez voortvloeiende
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan door Convez derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene of specifieke door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt door Convez hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Convez van toepassing zijn verklaard. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige voorwaarden zal in geen geval met zich meebrengen, dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen opdrachtgever en Convez van toepassing (zullen)
 4. Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Convez en opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde

 

Artikel 3 Aanbod en overeenkomst

 1. Alle offertes, adviezen, documentatie en informatie geschieden vrijblijvend en kunnen door Convez worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen vijf (5) werkdagen na de kennisneming door Convez van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten, in het kader van een aanbod door Convez verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte (algemene) informatie binden Convez niet en leiden niet tot aansprakelijkheid van
 2. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door één van de volgende gebeurtenissen:
  1. Schriftelijke aanvaarding dan wel uitvoering door Convez van een door de opdrachtgever (al dan niet mondeling) geplaatste bestelling of gevraagde werkzaamheden;
  2. Onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Convez;
 1. Ondertekening van een overeenkomst namens Convez en door of namens opdrachtgever;
 1. Uitsluitend de hiervoor in lid 2 bedoelde schriftelijke aanvaarding of door beide partijen ondertekende overeenkomst, respectievelijk het aanbod van Convez of de factuur voor de uitvoering van de bestelling en/of werkzaamheden worden geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te
 2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend na aanvaarding hiervan door Convez, schriftelijk dan wel door de bestelling en/of de werkzaamheden overeenkomstig de wijzigingen en/of aanvullingen uit te

 

Artikel 4 Uitvoering werkzaamheden

 1. Alle werkzaamheden zullen door Convez op werkdagen, tijdens werktijden en onder normale arbeidsomstandigheden worden
 2. Convez heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, onverminderd de aansprakelijkheid van Convez voor de uitvoering van de
 3. Indien Convez op verzoek of met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is de opdrachtgever aan Convez een door Convez op basis van haar tarieven vast te stellen – aanvullende – vergoeding verschuldigd. Convez is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand

 

Artikel 5 Levering

 1. Levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, vanaf de opslagplaats c.q. het magazijn van Convez. Convez heeft het recht leveringsverplichtingen in delen na te Indien een andere plaats van levering is overeengekomen, geschiedt het transport van een (deel)bestelling voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Convez bekende gegevens. Convez komt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim en de opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of schadevergoeding te
 3. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is, geldt als zodanig een termijn van drie (3) maanden, ingaande de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn, heeft Convez het recht directe betaling van de op afroep verkochte goederen te
 4. De opdrachtgever is verplicht te leveren goederen volgens de overeengekomen termijnen af te Indien geen termijn is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht om de te leveren zaken op eerste verzoek van Convez af te nemen.
 5. Convez heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal op het afgesproken tijdstip aan de opdrachtgever aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien opdrachtgever weigert de zaken in ontvangst te nemen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld. Bij weigering van in ontvangstneming van de zaken zal Convez deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Zij zal de opdrachtgever schriftelijk berichten dat deze de zaken kan (doen) afhalen tegen (contante) betaling van de overeengekomen prijs, te vermeerderen met de noodzakelijk gemaakte kosten voor het opslaan. Na verstrijken van deze termijn is Convez gerechtigd de zaken aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.
 1. De te leveren zaken zijn voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment van verzending c.q. transport door of namens Convez of met ingang van het moment waarop de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever de feitelijke macht over deze zaken heeft dan wel vanaf het moment dat de opdrachtgever volgens de overeenkomst de zaken had behoren af te

 

Artikel 6 Garantie en klachten

 1. Convez staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Door Convez geproduceerde c.q. geleverde goederen zijn door Convez voorzien van een
 2. Wanneer door Convez geleverde – van derden betrokken – goederen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen
 3. In geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt Convez de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in
 4. De opdrachtgever is verplicht de deugdelijkheid van door Convez afgeleverde zaken bij de aflevering te controleren en Convez bij de aflevering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van de afgeleverde zaken in kennis te stellen. Zaken, die de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever veertien (14) kalenderdagen na de aflevering zonder bezwaar onder zich heeft gehouden of heeft bewerkt, verwerkt of in de macht van anderen gebracht, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
 5. In zijn algemeenheid is de opdrachtgever verplicht om, indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, Convez daaromtrent binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken kennis te geven. Deze termijn van kennisgeving is in ieder geval niet langer dan veertien (14) dagen vanaf het tijdstip van de ontdekking dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Klachten ontslaan de opdrachtgever niet van zijn
 6. Convez is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de opdrachtgever aan Convez geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de opdrachtgever aan Convez geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Convez van de reden van het retourneren. Afwijkingen in kleuren en eigenschappen van de zaak die technisch onvermijdelijk zijn, geven nimmer aanleiding tot of aanspraak op creditering of
 7. Door de opdrachtgever aan Convez geretourneerde zaken blijven voor risico van de opdrachtgever en de opdrachtgever is de overeengekomen prijzen en tarieven verschuldigd, totdat Convez de opdrachtgever voor deze zaken heeft gecrediteerd. Alle overige schadevergoeding, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Convez geretourneerde zaken niet aanneemt, is de opdrachtgever verplicht door Convez in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan Convez te vergoeden.

 

Artikel 7 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief transportkosten, BTW en andere door de bevoegde overheid opgelegde
 2. Convez heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door Convez te leveren goederen en/of te verlenen diensten, wisselkoersen en door de overheid opgelegde belastingen en heffingen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet
 3. Wordt een order geplaatst zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht eerder gedane aanbiedingen of eerder berekende prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst geldende prijzen
 4. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande, dat opdrachtgever verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kilogram / liter en een maximum van 100 kilogram / liter.
 5. Convez is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot maximaal 100% van het totale factuurbedrag zal bedragen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats in
 7. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst niet voorziene omstandigheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de
 8. Facturen van Convez dienen te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld, dient de factuur binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden
 9. Indien de opdrachtgever een verschuldigde geldsom niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de opdrachtgever met ingang van de vervaldatum zonder ingebrekestelling in verzuim en over de openstaande vordering wettelijke rente
 10. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering(en), zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke
 11. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Convez niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, heeft Convez het recht haar verplichtingen jegens de opdrachtgever volledig op te schorten.
 12. De vorderingen van Convez op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

 

 1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Convez omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 2. indien Convez de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Convez bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Convez om schadevergoeding te vorderen;
 3. in geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van de

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Convez, totdat alle vorderingen die Convez op zijn opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
 2. Zolang het eigendom van de goederen niet op opdrachtgever is overgegaan, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Convez de geleverde zaken aan derden in eigendom over te dragen of in gebruik te geven of ten behoeve van derden of aan derden te verpanden of op andere wijze in zekerheid te
 3. De goederen kunnen terstond door Convez worden teruggevorderd indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Convez aanleiding heeft aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten komen voor rekening van de
 4. In geval van faillissement van de opdrachtgever of indien surseance van betaling is aangevraagd dan wel in geval van beslaglegging op zijn roerende of onroerende zaken of in het algemeen wanneer er door derden conservatoire rechtsmaatregelen tegen de opdrachtgever worden genomen die ten doel hebben betaling van vorderingen of schadevergoeding te verkrijgen, is de opdrachtgever verplicht, zolang de betaling van de overeengekomen koopsom ter zake van de aflevering van enige zaak niet heeft plaatsgevonden, Convez onverwijld van de vorenbedoelde omstandigheden in kennis te stellen opdat Convez haar eigendomsrechten kan doen gelden en
 5. Krachtens de overeenkomst te leveren of te verlenen rechten worden door Convez steeds aan de opdrachtgever geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan Convez verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, volledig aan Convez zijn betaald.

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien Convez door overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Convez door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 1. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Convez,  transportmoeilijkheden,      brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Convez c.q. bij de leveranciers van Convez, alsmede wanprestatie door voormelde leveranciers waardoor Convez haar verplichtingen niet kan

 

Artikel 10 Annulering en beëindiging

 1. Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien Convez daarin toestemt. Alsdan is de opdrachtgever aan Convez, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom q. overeengekomen prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Convez ter zake.
 2. Convez heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot beëindiging en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, tenminste indien een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
  1. Een verzoek tot verlening van surseance van betaling is ingediend;
  2. Een verzoek tot faillietverklaring is ingediend;
  3. Ten laste van de opdrachtgever (executoriaal) beslag onder Convez is gelegd;
  4. Een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit tot stand is

De opdrachtgever is verplicht Convez onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van sub a tot en met d bedoelde gebeurtenissen.

 1. Convez is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever
 2. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Convez ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door Convez gefactureerde bedragen is de opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot diensten en producten van Convez, waaronder met betrekking tot programmatuur, technieken, teksten, ontwerpen, modellen, gegevens en afbeeldingen, behoren toe aan Convez of haar licentiegever(s) en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 2. De opdrachtgever respecteert de intellectuele eigendomsrechten van Convez en diens licentiegever(s).

 

Anders dan voor persoonlijk gebruik van de producten en diensten van Convez en voor het doel waarvoor deze aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, mag niets van de producten of diensten worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, bewerkt of anderszins gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Convez of haar licentiegever(s).

 1. Convez zal de opdrachtgever vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat de opdrachtgever door gebruik van de krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door Convez tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen, rechten van intellectuele eigendom van die derden schendt, indien de opdrachtgever Convez onverwijld schriftelijk over het bestaan en de inhoud van de vorderingen inlicht, de behandelingen van die vordering volledig aan Convez overlaat en instructies van Convez ten deze opvolgt.
 2. Indien de hiervoor in dit artikel bedoelde schending van rechten van intellectuele eigendom in rechte onherroepelijk komt vast te staan of door Convez onherroepelijk wordt erkend, zal Convez hetzij de betrokken voortbrengselen van de opdrachtgever terugnemen tegen betaling van de verwervingskosten, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding, hetzij de opdrachtgever in staat stellen om de betrokken voortbrengselen of functioneel gelijkwaardige voortbrengselen met instandhouding van de overeenkomst te blijven gebruiken. Convez is niet in andere en/of verder strekkende zin aansprakelijk en/of verplicht de opdrachtgever te vrijwaren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door Convez tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen door een ander dan Convez zijn gewijzigd of gebruikt in strijd met de overeenkomst, met deze algemene voorwaarden en/of met de

Artikel 12 Privacy

 1. Indien Convez bij de uitvoering van de opdracht kennis moet nemen van persoonsgegevens, is opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens aan Convez zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Convez niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Convez over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Convez om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
 2. Convez is met betrekking tot de uitvoering van de opdracht aan te merken als (mede)verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 3. Als Convez rechtstreeks verzoeken ontvangt van de betrokkene(n) van wie de persoonsgegevens afkomstig zijn, dan kan Convez deze verzoeken ter verdere afhandeling doorsturen naar opdrachtgever. Vanwege de aard van de opdracht is het niet altijd passend dat Convez verzoeken tot uitoefening van de rechten van betrokkenen zelf
 4. Convez heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
 1. Indien er een datalek plaatsvindt waarbij persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht betrokken zijn, zal Convez opdrachtgever informeren nadat zij heeft kennisgenomen van het datalek. In dat geval zal Convez, indien nodig, zelfstandig een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij ernstige datalekken zullen partijen overleggen wie de eventuele betrokkene(n) informeert over het
 2. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens door Convez in het kader van de opdracht niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
 3. Convez is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door opdrachtgever niet naleven van de AVG of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Opdrachtgever vrijwaart Convez voor aanspraken van derden op grond van dergelijke schade. De vrijwaring geldt ook voor de kosten die Convez in verband met die aanspraken heeft moeten maken, daaronder begrepen de juridische kosten van (gerechtelijke) procedures en de kosten van eventuele boetes die aan Convez worden

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Convez zaken van derden levert, aanvaardt Convez geen aansprakelijkheid voor schade die in verband staat met de door haar geleverde, doch door deze derden geproduceerde zaken, tenzij dwingend rechtelijk anders is bepaald.
 2. Convez garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving in het land van productie. Convez is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) niet nakoming van de toepasselijke wet- en regelgeving buiten het land van productie. Opdrachtgever vrijwaart Convez voor iedere aanspraak van welke aard dan ook van derden op grond van een eventuele schending van toepasselijke wet- en regelgeving buiten het land van productie. Opdrachtgever verplicht zich bovendien om Convez direct in kennis te stellen van iedere geconstateerde schending en/of aansprakelijkstelling.
 3. Convez is uitsluitend aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar of haar ondergeschikten.
 4. Indien en voor zover Convez voor schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot materiële en/of directe schade aan personen of zaken. Convez is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie, schade door bedrijfstagnatie of door vorderingen van derden op de opdrachtgever.
 5. Een verplichting van Convez tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de goederen of dienstverlening overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op maximaal het totaalbedrag van de overeengekomen vergoeding voor de maand voorafgaande aan het moment waarop de schade is ontstaan, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Overigens is de aansprakelijkheid van Convez beperkt in die zin dat slechts aansprakelijkheid wordt aanvaard indien de verzekeringsmaatschappij van Convez deze aansprakelijkheid als zodanig erkent, en beperkt tot het bedrag van erkenning door de betreffende verzekeringsmaatschappij.
 1. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat de zaken, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door Convez zijn geleverd.

 

Artikel 14 Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Convez tegen een schadevordering van een derde, die verband houdt met een gebeurtenis waarvoor Convez jegens opdrachtgever is aansprakelijk te houden, althans voor zover Convez aan die derde meer vergoeding heeft te betalen dan hij aan opdrachtgever zou hebben hoeven te betalen in het geval dat hij Convez zelf in verband met de schade tot vergoeding zou hebben aangesproken. De vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van Convez is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

 

 

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66409209.